1. DEFINICJE POJĘĆ

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie za pośrednictwem strony internetowej (konsument, przedsiębiorca, przedsiębiorca uprzywilejowany).
 2. Konsument – osoba fizyczna korzystająca ze strony internetowej w celu złożenia zamówienia i dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 22 z indeksem 1 Kodeksu cywilnego).
 3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 z indeksem 1 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, korzystająca ze strony internetowej w celu złożenia zamówienia.
 4. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który nie korzysta ze strony internetowej w celu dokonania zamówienia w ramach prowadzonej działalności zawodowej (zwany dalej Przedsiębiorcą uprzywilejowanym) - osoba fizyczna korzystająca ze strony internetowej w celu złożenia zamówienia, w tym w szczególności dokonująca zakupu w zakresie nie związanym z jej działalnością gospodarczą, gdy z charakteru zakupionego dostępu do Usługi wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z innymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności Polityką Prywatności.
 6. Strona internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem https://schoolup.pl/, za pośrednictwem której, Klient może dokonywać zamówienia określonych Usług.
 7. Usługa – usługi online (szkolenia online) dostępne na Stronie internetowej, będące przedmiotem umowy o świadczenie Usług zawartej przez Klienta ze Sprzedawcą, zgodnie z opisem zamieszczonym na stronie internetowej, którą Klient może nabyć za pośrednictwem tej strony.
 8. Dodatkowe materiały – materiały szkoleniowe udostępniane Klientowi w zewnętrznym systemie do prowadzenia projektów, po dokonaniu zakupu Usługi.
 9. Umowa o świadczenie Usług – umowa o świadczenie usług online, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem strony internetowej.
 10. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2020, poz. 1740 z późn. zm.).
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 poz. 287 z późn. zm.).
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020, poz. 344 z późn. zm.).
 13. Ustawa prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2021, poz. 576 z późn. zm.).
 14. Sprzedawca - UP&MORE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. I. Krasickiego 11b, 02-628 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000531450, NIP: 5223020746, REGON: 360132211.
 15. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Strony internetowej określonych tam Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy o świadczenia usług na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Strona internetowa dostępna pod adresem https://schoolup.pl/ prowadzona jest przez Sprzedawcę.
 2. Informacje o Usługach podane na Stronie internetowej, w szczególności ich opisy oraz cena, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Zasady korzystania ze Strony internetowej w celu złożenia zamówienia Usługi oraz warunki dokonywania jej zakupu określa niniejszy Regulamin.
 4. Sprzedaż za pośrednictwem Strony internetowej odbywa się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok,[a] co nie wyklucza możliwości czasowego wyłączenia sprzedaży z przyczyn technicznych.
 5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 1. warunki i zasady składania Zamówień dostępu do Usług w ramach Strony internetowej,
 2. zasady zawierania Umów o świadczenie usług, których przedmiotem są określone Usługi,
 3. procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od tych Umów (Konsument i Przedsiębiorca uprzywilejowany).
 1. Warunkiem korzystania ze Strony internetowej w celu złożenia zamówienia jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia i realizacji Zamówienia.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi Regulamin nieodpłatnie przed rozpoczęciem korzystania ze Strony internetowej w celu złożenia Zamówienia. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony internetowej.

3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ W CELU ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Korzystanie ze Strony internetowej możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
 1. posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Windows, Android, Mac OS;
 2. zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies oraz
 3. posiadania aktywnego konta poczty e-mail lub aktywnej usługi telekomunikacyjnej w przypadku kontaktu telefonicznego.

4. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI PO ZAKUPIE DOSTĘPU DO USŁUGI

 1. Po dokonaniu przez Klienta zakupu dostępu do Usługi, konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
 1. Usługa będzie realizowana za pośrednictwem platform do wideorozmowy, takich jak: Skype, Google Meet bądź innej wybranej przez Klienta, a zatwierdzonej przez Sprzedawcę, dlatego Klient w celu skorzystania z Usługi ma obowiązek posiadać dostęp do komputera lub innego urządzenia ze stałym łączem internetowym,
 2. Klient posiada dostęp do standardowej przeglądarki internetowej,
 3. Klient posiada aktywne konto poczty e-mail,
 4. Sprzedawca zaleca wyposażenie sprzętu Klienta używanego w trakcie wideorozmowy w mikrofon i słuchawki oraz kamerę internetową.
 1. Obowiązkiem Klienta przed skorzystaniem z Usługi jest sprawdzenie czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy lub inne urządzenie, spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usług przez Klienta, należy zwrócić się do Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca informuje, że problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym lub innym urządzeniu, z którego korzysta Klient (firewalle – blokady, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub uniemożliwić Klientowi dostęp do Usługi.
 3. Ze względu na niezależne od Sprzedawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego lub innego urządzenia, Sprzedawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Usługi.

5. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. W celu zamówienia Usługi należy wejść na stronę internetową https://schoolup.pl/, a następnie wypełnić formularz kontaktowy w celu umówienia bezpłatnej 15-minutowej rozmowy wstępnej (online), podając:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres e-mail,
 3. numer telefonu kontaktowego,
 4. zaznaczając checkbox wyrażenia zgody na kontakt telefoniczny i mailowy w celu obsługi zgłoszenia.
 1. Po otrzymaniu zgłoszenia Klienta, Sprzedawca w ciągu 72 godzin od zgłoszenia[b], podejmuje kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przeprowadzenia 15-minutowej, bezpłatnej rozmowy wstępnej (online) lub ustala z Klientem termin przeprowadzenia takiej rozmowy, a następnie w tym czasie ponownie nawiązuje kontakt z Klientem i przeprowadza rozmowę.
 2. Jeżeli w trakcie rozmowy, o której stanowi ust. 2 powyżej, Klient wyrazi zgodę na zakup Usługi w postaci odpłatnego szkolenia online, jednocześnie zostaje poproszony o złożenie oświadczenia o akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności, ewentualnie dobrowolnej zgody na zrzeczenie się prawa odstąpienia od Usługi (dot. konsumenta i przedsiębiorcy uprzywilejowanego) oraz dokonuje przedpłaty za minimum 4 godziny szkolenia. W tym celu, Sprzedawca przesyła na wskazany przez Klienta e-mail, dokument księgowy wraz z numerem rachunku bankowego do dokonania przedpłaty[c] oraz inne informacje związane z dokonanym Zamówieniem[d], stanowiące ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 3. Wyrażenie przez Klienta zgody na zakup Usługi stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy o świadczenie usług, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 4. Umowa o świadczenie usług jest zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta informacji, o której mowa w ust. 3. Po dokonaniu płatności Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail informację o zakończeniu realizacji Zamówienia wraz z dostępem do instrukcji realizacji zamówionej Usługi[e].
 5. Termin realizacji zamówienia:
 1. realizacja Zamówienia Usługi następuje w terminie określonym jako dzień przeprowadzenia szkoleń online.
 1. Szkolenia online odbywają się z częstotliwością co najmniej 1 godzina w każdym tygodniu z puli wykupionych przez Klienta Usług w ustalonych pomiędzy Klientem i Sprzedawcą terminach, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału 10 Regulaminu.
 2. Klient po zakupie Usługi otrzymuje także, w celu pobrania materiałów szkoleniowych, dostęp do zewnętrznego systemu do prowadzenia projektów.
 3. Sprzedawca ma prawo pozbawić Klienta prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku, gdy Klient podczas składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta ze Strony internetowej w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, korzysta ze Strony internetowej w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, udostępniania Usługi osobom trzecim.

6. CENY USŁUG I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Cena za godzinę Usługi wynosi 149,00 zł brutto (słownie: sto czterdzieści dziewięć złotych brutto).
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Usług prezentowanych na Stronie internetowej, wycofywania oraz wprowadzania nowych Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.
 3. Klient dokonuje płatności za zamówione Usługi w drodze przedpłaty przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy na podstawie przesłanego przez Sprzedawcę dokumentu księgowego.

7. REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG (KONSUMENT i PRZEDSIĘBIORCA UPRZYWILEJOWANY)

 1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi Usług wolnych od wad.
 2. Właściciel sklepu ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli sprzedana Usługa ma wadę prawną.
 3. Klient może składać reklamacje dotyczące Usług lub samego procesu zakupowego.
 4. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj[f]. hello@schoolup.pl
 5. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak Klient nie ma obowiązku skorzystania z tego wzoru formularza.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 7. Szczegółowe informacje dot. praw Konsumenta znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Praw Konkurencji i Konsumenta: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
 8. Przedsiębiorca uprzywilejowany na takich samych zasadach jak Konsument, może skorzystać z prawa rękojmi (wady prawne) i złożyć reklamację.

8. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA STRONY INTERNETOWEJ

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia właściwego działania Strony internetowej i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu, które zostaną zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony internetowej poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail[g]: hello@schoolup.pl.
 3. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej, Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony internetowej.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej wpłynięcia.

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, poprzez wysłanie na piśmie stosownego oświadczenia na adres siedziby Sprzedawcy, tj.: ul. I. Krasickiego 11b, 02-628 Warszawa lub za pomocą adresu e-mail[h] hello@schoolup.pl . Klient ma prawo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie ma w tym zakresie obowiązku.
 2. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Klientowi na podstawie art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w odniesieniu do Umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został o tym poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usług[i].
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, taką umowę uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są do zwrotu tego, co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
 5. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Zamówienia, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta od Umowy o świadczenie usług.
 6. Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na takich samych zasadach jak Konsumentowi.

10. SZKOLENIA ONLINE – DODATKOWE INFORMACJE  

 1. Klient ma prawo odwołać zajęcia wpisujące się w realizowane szkolenia online lub przesunąć termin zajęć najpóźniej na 2 dni robocze przed zaplanowanym terminem tych zajęć. W przypadku niezawiadomienia Sprzedawcy o takiej sytuacji, dokonana przez Klienta przedpłata przepada, a zajęcia uważa się za zrealizowane.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Klient informuje Sprzedawcę o tej sytuacji w drodze wiadomości e-mailowej wysłanej na adres e-mail Sprzedawcy[j]: hello@schoolup.pl
 3. W ciągu miesiąca kalendarzowego nie można odwołać/przesunąć terminu zajęć więcej niż dwa razy.
 4. Jeżeli w dniu zajęć wpisujących się w realizowane szkolenia online, Klient nie dołączy do spotkania o wyznaczonej godzinie, aż do 10 minut od ustalony godziny rozpoczęcia spotkania, zajęcia przedają i należy je traktować jako zrealizowane, a prowadzący szkolenie online ma prawo się rozłączyć i opuścić wirtualny pokój.  

11. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

 1. Klient, korzystając ze Strony internetowej zobowiązany jest w szczególności do:
 1. niedostarczania i niepowielania treści zabronionych przez przepisy prawa, tj. takich, które mają charakter obraźliwy lub wulgarny, nawołują do przemocy lub do innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. korzystania ze Strony internetowej zgodnie z jej przeznaczeniem i niezakłócający jej funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów,
 3. niewykorzystywania Strony internetowej do przesyłania lub zamieszczania w jej ramach niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),
 4. korzystania z całości treści zamieszczonych na Stronie internetowej wyłącznie na użytek osobisty,
 5. korzystania ze Strony internetowej w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.

12. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności[k].

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdjęcia oraz wszelkie materiały jak: teksty, nagrania, grafiki, logotypy, które zostały zamieszczone na Stronie internetowej są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli (przeniesienie własności praw autorskich, licencja). Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Sprzedawcy jest niezgodne z prawem i zabronione – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2021, poz. 1062 z późn. zm.).
 2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość, w szczególności:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,

2) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Szczegółowe informacje związane z pozasądowymi sposobami rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument znajdzie na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl./

Konsument ma także prawo skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL. Platforma ma pomóc w rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami w zakresie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 1. W stosunku do Konsumentów i przedsiębiorców uprzywilejowanych spory sądowe wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2021, poz. 1805 z późn. zm.)
 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Data opublikowania aktualnego Regulaminu[l]: 16.05.2022r.

14. ZMIANY REGULAMINU

 1. Z zastrzeżeniem zdania następnego Sprzedawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Strony internetowej, w tym w szczególności, w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Do zakupionych Usług stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie złożenia żądania zakupu. Zmiany Regulaminu będą zgłaszane Klientom na Stronie internetowej.
 2. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na Stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 3. Po ukazaniu się na stronie głównej lub w innych miejscach do tego przeznaczonych, informacji o zmianach w Regulaminie, Klient powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja na Stronie internetowej po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Klienta.
Załącznik nr 1Formularz reklamacyjny dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego
Załącznik nr 2Formularz odstąpienia od umowy dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego